Chứng nhận / Tiêu chuẩn ISO

  • Những sản phẩm được sản xuất dưới một tiêu chuẩn chất lượng được kiểm soát ISO 9001:2015, JIS H4100 (tiêu chuẩn của Nhật) và ASTM B211M (tiêu chuẩn của Mỹ)
  • Xử lý bề mặt được xử lý theo tiêu chuẩn của Nhật Bản JIS H8601 và JIS H8602
  • Được chứng nhận bới bộ Xây Dựng Việt Nam, nghị định số QCVN 16-4

Chứng nhận / Tiêu chuẩn ISO

  • Những sản phẩm được sản xuất dưới một tiêu chuẩn chất lượng được kiểm soát ISO 9001:2015, JIS H4100 (tiêu chuẩn của Nhật) và ASTM B211M (tiêu chuẩn của Mỹ)
  • Xử lý bề mặt được xử lý theo tiêu chuẩn của Nhật Bản JIS H8601 và JIS H8602
  • Được chứng nhận bới bộ Xây Dựng Việt Nam, nghị định số QCVN 16-4

Chứng nhận / Tiêu chuẩn ISO

  • Những sản phẩm được sản xuất dưới một tiêu chuẩn chất lượng được kiểm soát ISO 9001:2015, JIS H4100 (tiêu chuẩn của Nhật) và ASTM B211M (tiêu chuẩn của Mỹ)
  • Xử lý bề mặt được xử lý theo tiêu chuẩn của Nhật Bản JIS H8601 và JIS H8602
  • Được chứng nhận bới bộ Xây Dựng Việt Nam, nghị định số QCVN 16-4